organizare concurs recrutare personal contractual
25.07.2016

 
 
ANUNŢ
 
Primăria Comunei Padureni   organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea urmatoarelor funcţiilor  contractuale de executie, vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Padureni:
 
  • Referent debutant -COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
 
 
Conditiile  de participare la concurs sunt urmatoarele:
 
A) Condiţii generale:
Candidaţi trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Art. 3 – din HG 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
B) Condiţii specifice:
         Candidaţi trebuie să îndeplinească urmatoarele conditii:
 
  • Studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (Microsoft Office, Internet, Outlook):  nivel mediu
  • Carnet de sofer categoria B;
  • Abilităţi de comunicare şi muncă în echipă,capacitate de analiză şi sinteză,gândire logică,seriozitate şi corectitudine ,profil moral corespunzător funcţiei,conduită profesională corespunzătoare
 
 
Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Padureni, Comuna Padureni, nr.220, jud. Timiş astfel:
 
·         selectia dosarelor inscrise la concurs: 12.08.2016 ora 10,00
·         proba scrisa :22.08.2016 orele 10.00;
·         interviu : 23.08.2016 orele 10,00.
  
Data până la care se depun dosarele de înscriere: 10  zile lucratoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, 10.08.2016.
.
Dosarul de înscrierela concurs se depune la sediul Primăriei Comunei Padureni, loc. Padureni, nr. 220, jud. Timiş  si  va cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d)copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii)
g)curriculum vitae;
 
 
Copiile de pe actele menţionate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
 
 
 
BIBLIOGRAFIA
 
 stabilită pentru examenul de ocupare a ocuparea functiei contractuale vacante de  referent debutant -COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
 
1.Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.CODUL de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice aprobat prin Legea nr.477 din 8.11.2004,publicat în M.O. ,Partea I,nr.1105 din 26.11.2004;
3.Legea nr.22/1969 privind raspunderea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestiunea bunurilor
4.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
8. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 
 
Înapoi   Printare