organizare concurs recrutare functie publica
25.07.2016

 
 
ANUNŢ
 
 
 
Primăria Comunei Padureni   organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea functiei  publice de executie, vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Padureni:
 
 
Inspector clasa I grad profesional debutant la Compartimentul Financiar Contabil, Impozite si Taxe ( contabil);
 
 
 
Condiţii de participare la concurs:
A) Condiţii generale:
Candidaţi trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. nr. 188/1999, republicată  cu modificările şi completările ulterioare.
B) Condiţii specifice:
 
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele  domenii de licenţă: contabilitate, economie, finanţe-banci;
- Cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu: Windows, Word, Microsoft Ofifice, Excel, internet;
 
Condiţii de desfăşurare a concursului:
Concursurile se organizează la sediul Primăriei comunei Padureni, Comuna Padureni, nr.220, jud. Timiş astfel:
 
 
     - Proba scrisă  în data de  05.09.2016, ora 9.00;
     - Interviul  în data de 07.09.2016, ora 9.00;
 
   
Data până la care se depun dosarele de înscriere: 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, respectiv  perioada 05.08.2016-24.08.2016.
.
 
Dosarul de înscrierela concurs se depune la sediul Primăriei Comunei Padureni, loc. Padureni, nr. 220, jud. Timiş  şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) formularul de înscriere – model anexat;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, conform O.U.G. nr.24/2008 – model anexat;
h) declaraţia pe propria răspundere conform art.54 din Legea nr.188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare – model anexat;
i) curriculum vitae.
 
Copiile de pe actele menţionate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
 
Bibliografia stabilită pentru examenul de ocupare a postului vacant de Inspector I debutant  ( contabil), în cadrul Compartimentului contabilitate al Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Padureni,  Jud. Timiş:
1.      Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si comletarile ulterioare;
2.      Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4.      Legea nr. 273 / privind finanţele publice locale - publicată în Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 46 / 2013 – publicată în Monitorul Oficial nr. 299 din 24 mai 2013;
5.      Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.917 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia – publicat în Monitorul Oficial nr. 1186 din 29 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;.
6.      Legea nr. 82/ 1991 a contabilităţii - republicata in Monitorul Oficial nr. 454 din 18  iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;.
7.      Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.792 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare si legale – publicat în Monitorul Oficial nr. 37 din 23 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;.
8.      Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2.861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii – publicat in Monitorul Oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009;
9.      Decretul nr. 209 / 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste – publicat în Buletinul Oficial nr. 64 din 6 iulie 1976;
10.  Legea 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001;
11.  Lege 227/2015 – privind Codul fiscal,Titlul IX "impozite si taxe locale"si Titlul IX<2 "Contribuţii sociale obligatorii",
12.  O.G. nr.81/2003-privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice-M.O.624/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
Înapoi   Printare